Saite uz Mani e-pakalpojumi

Saite uz Facebook Saite uz Twitter Saite uz YouTube

 

Lūdzu uzgaidiet...

Publiskie iepirkumi

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1. panta 23. punktu informācija par Latvijas Nacionālā arhīva Publisko iepirkumu likuma ietvaros izsludinātajiem iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem pieejama Latvijas Nacionālā arhīva pircēja profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā 

 


Iepirkuma procedūras ziņojums

Pasūtītāja nosaukums: Latvijas Nacionālais arhīvs 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 90009476367

Pasūtītāja adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV–1050

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNA 2020/20

Iepirkuma priekšmets: telpu nomas objektu piedāvājumu atlase arhīva telpām Tukumā

CPV kods: nekustamā īpašuma nomas sludinājumā nav jānorāda

Paredzamā līgumcena: nekustamā īpašuma nomas sludinājumā nav jānorāda

Atsauce uz tiesību normām: saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Tukuma zonālais valsts arhīvs, Pils iela 22, Tukums, LV-3101

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 22. janvāris plkst.11.00

Kontaktpersona: Iveta Arbidāne, tālrunis: 28802804, e-pasts: Iveta.Arbidane@arhivi.gov.lv

Iepirkuma Nolikums


 

Iepirkuma procedūras ziņojums

Pasūtītāja nosaukums: Latvijas Nacionālais arhīvs 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 90009476367

Pasūtītāja adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV–1050

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNA 2019/07

Iepirkuma priekšmets: telpu nomas piedāvājumu atlase arhīvglabātavas telpām Alūksnē

CPV kods: nekustamā īpašuma nomas sludinājumā nav jānorāda

Paredzamā līgumcena: nekustamā īpašuma nomas sludinājumā nav jānorāda

Atsauce uz tiesību normām: saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Alūksnes zonālais valsts arhīvs, Rūpniecības iela 1, Alūksne, LV-4301

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 7. novembris plkst.11.00

Kontaktpersona: Solvita Jermacāne, tālrunis: 29469617, e-pasts: Solvita.Jermacane@arhivi.gov.lv

Iepirkuma Nolikums

 


Iepirkuma procedūras ziņojums

Pasūtītāja nosaukums: Latvijas Nacionālais arhīvs 

Pasūtītāja adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV–1050

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNA 2019/1

Galvenais CPV kods: 90910000-9

Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss

Iepirkuma priekšmets: „Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojuma nodrošināšana Bezdelīgu ielā 1A”

Datums, kad dalības paziņojums publicēts IUB mājas lapā: 05.02.2019.

Datums, kad dalības paziņojums publicēts LNA mājas lapā: 05.02.2019

Iepirkuma komisijas sastāvs:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

 LNA direktora vietniece nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanas un pieejamības jautājumos I.Slaidiņa

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Ilze Danga, LNA Finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites nodaļas vadītāja

Iepirkuma komisijas locekļi

B.Trumpe, LNA tehniskā nodrošinājuma nodaļas vecākā referente;

Vija Ozola, LNA juriskonsulte

 Jānis Belinskis, LNA Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs

Iepirkuma komisijas darbības pamats

22.10.2018 rīkojumu Nr. LV_LNA-1.4.2./70

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji

Iepirkuma komisija

Piedāvājumu iesniegšanas 

 termiņš:

 Līdz 2019.gada 5.marts plkst.14:00

 

 

 

Informācija par iepirkuma

rezultātiem:

 Lēmuma pieņemšanas datums: 2019.gada 12.marts

 Pretendentu nosaukumi:

 SIA”Cander Serviss” ;SIA „Clean R”;SIA”Hagberg”; SIA „Marivo”; SIA „Uno Group”; SIA „SOL Baltic OU Latvijas filiāle”

Par iepirkumu uzvarētāju noteikt firmu SIA”Hagberg”

ar piedāvājumu summu EUR 59103.84 bez PVN.

 Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

 Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

Pretendenta SIA”Hagberg” iesniegtais piedāvājums iepirkumā tika atzīts par atbilstošu ATKLĀTĀ KONKURSA  izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais.

Piegādātāji, kas iesnieguši piedāvājumus

SIA”Cander Serviss” ;SIA „Clean R”;SIA”Hagberg”; SIA „Marivo”; SIA „Uno Group”; SIA „SOL Baltic OU Latvijas filiāle”

Piedāvātās līgumcenas (EUR bez PVN)

1. SIA” Cander Serviss ’’ – 66960  EUR

 2. SIA „Clean R”– 91221.37  EUR

 3. SIA”Hagberg”– 59203.84  EUR

4. SIA” Marivo” – 85227.28 EUR

5. SIA” Uno Group” – 95790.96 EUR

6. SIA „SOL Baltic OU Latvijas filiāle” - 63360 EUR

 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un  laiks

2019.gada 5. marta  plkst.14:10

Pretendentu atbilstība nolikuma prasībām

Atbilst iepirkuma  nolikuma prasībām

Piedāvājumu izvēles kritērijs

Zemākā cena

Iepirkuma rezultāta noteikšana, vērtēšana iegūto punktu skaits

-

Konkursa uzvarētāja kopējā līgumcena

SIA”Hagberg”– 59203.84  EUR bez PVN

Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens pretendents

Nav

Lēmuma pamatojums, ja komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt, vai izbeigt iepirkumu

Nav

Piedāvājumu noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu

Nav

 

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai

Nav

 

 

 


Iepirkuma procedūras ziņojums

Pasūtītāja nosaukums: Latvijas Nacionālais arhīvs 

Pasūtītāja adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV–1050

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNA 2018/3

Galvenais CPV kods: 71320000-7

Iepirkuma procedūras veids: iepirkums

Iepirkuma priekšmets: „Ēku tehniskā apsekošana un izpildshēmu sagatavošana ar izpilddokumentāciju”

Datums, kad dalības paziņojums publicēts IUB mājas lapā: 01.11.2018.

Datums, kad dalības paziņojums publicēts LNA mājas lapā: 01.11.2018

Iepirkuma komisijas sastāvs:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

 LNA direktora vietniece nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanas un pieejamības jautājumos I.Slaidiņa

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Ilze Danga, LNA Finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites nodaļas vadītāja

Iepirkuma komisijas locekļi

B.Trumpe, LNA tehniskā nodrošinājuma nodaļas vecākā referente;

Vija Ozola, LNA juriskonsulte

 Jānis Belinskis, LNA Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs

Iepirkuma komisijas darbības pamats

22.10.2018 rīkojumu Nr. LV_LNA-1.4.2./70

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji

Iepirkuma komisija

Piedāvājumu iesniegšanas 

 termiņš:

 Līdz 2017.gada 12. novembra plkst.14:00, personīgi Šķūņu ielā 11

 (301.kabinetā - 3.stāvā), Rīgā,  LV-1050, Latvijā 

 darba dienās no plkst.:9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00,

 vai nosūtot pa pastu.

Informācija par iepirkuma

rezultātiem:

 Lēmuma pieņemšanas datums: 2018.gada 12.novembris

 Pretendentu nosaukumi:

 Par iepirkumu uzvarētāju noteikt firmu SIA „JOE-Latvija” ar piedāvājumu summu EUR 14807.

 Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

 Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Pretendenta SIA „JOE-Latvija” iesniegtais piedāvājums iepirkumā tika atzīts par atbilstošu iepirkuma  izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Piegādātāji, kas iesnieguši piedāvājumus

SIA „JOE-Latvija”; SIA „Baltex Group ;SIA „JaunRīga ECO”

Piedāvātās līgumcenas (EUR bez PVN)

1. SIA „JOE-Latvija” – 14807  EUR

 2. SIA „Baltex Group”– 16300 EUR

 3. SIA „JaunRīga ECO”– 15340  EUR

 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un  laiks

2017.gada 12. novembra  plkst.14:00

Pretendentu atbilstība nolikuma prasībām

Atbilst iepirkuma  nolikuma prasībām

Piedāvājumu izvēles kritērijs

Zemākā cena

Iepirkuma rezultāta noteikšana, vērtēšana iegūto punktu skaits

 

Konkursa uzvarētāja kopējā līgumcena

  1. SIA „JOE-Latvija” ar piedāvājuma summu EUR 14807.

Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens pretendents

Nav

Lēmuma pamatojums, ja komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt, vai izbeigt iepirkumu

Nav

Piedāvājumu noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu

Nav

 

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai

Nav

 

 

 


 

Iepirkuma procedūras ziņojums

Pasūtītāja nosaukums: Latvijas Nacionālais arhīvs 

Pasūtītāja adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV–1050

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNA 2018/4

Galvenais CPV kods: 35111000-8

Iepirkuma procedūras veids: iepirkums

Iepirkuma priekšmets: „Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde ar piegādi un nederīgo ugunsdzēsības aparātu utilizācija Latvijas Nacionālā arhīva vajadzībām”

Datums, kad dalības paziņojums publicēts IUB mājas lapā: 02.11.2018.

Datums, kad dalības paziņojums publicēts LNA mājas lapā: 02.11.2018

Iepirkuma komisijas sastāvs:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

 LNA direktora vietniece nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanas un pieejamības jautājumos I.Slaidiņa

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Ilze Danga, LNA Finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites nodaļas vadītāja

Iepirkuma komisijas locekļi

B.Trumpe, LNA tehniskā nodrošinājuma nodaļas vecākā referente;

Vija Ozola, LNA juriskonsulte

 Jānis Belinskis, LNA Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs

Iepirkuma komisijas darbības pamats

22.10.2018 rīkojumu Nr. LV_LNA-1.4.2./70

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji

Iepirkuma komisija

Piedāvājumu iesniegšanas 

 termiņš:

 Līdz 2017.gada 13. novembra plkst.14:00, personīgi Šķūņu ielā 11

 (301.kabinetā - 3.stāvā), Rīgā,  LV-1050, Latvijā 

 darba dienās no plkst.:9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00,

 vai nosūtot pa pastu.

Informācija par iepirkuma

rezultātiem:

 Lēmuma pieņemšanas datums: 2018.gada 14.novembris

 Pretendentu nosaukumi:

 SIA”Baltic ventilation systems” ;SIA „SPRINKLER SERVICE”;

SIA”FN- SERVISS”

Par iepirkumu uzvarētāju noteikt firmu SIA”Baltic ventilation systems”

ar piedāvājumu summu EUR 14932.

 Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

 Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

Pretendenta SIA”Baltic ventilation systems” iesniegtais piedāvājums iepirkumā tika atzīts par atbilstošu iepirkuma  izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Piegādātāji, kas iesnieguši piedāvājumus

SIA”Baltic ventilation systems” ;SIA „SPRINKLER SERVICE” ; SIA”FN- SERVISS”

Piedāvātās līgumcenas (EUR bez PVN)

1. SIA”Baltic ventilation systems’’ – 14932  EUR

 2. SIA „SPRINKLER SERVICE”– 17632.96  EUR

 3. SIA”FN- SERVISS”– 18106.80  EUR

 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un  laiks

2017.gada 14. novembra  plkst.14:00

Pretendentu atbilstība nolikuma prasībām

Atbilst iepirkuma  nolikuma prasībām

Piedāvājumu izvēles kritērijs

Zemākā cena

Iepirkuma rezultāta noteikšana, vērtēšana iegūto punktu skaits

1.kritērija vērtēšana

SIA”Baltic ventilation systems” 90 punkti (kā viszemākā cena 14932.00)

2.kritērija vērtēšana 24/24*10 =10 punkti

SIA „SPRINKLER SERVICE”

14932.00 / 17632.96 *90 = 76.14 punkti

2.kritērija vērtēšana 24/24*10 =10 punkti

SIA”FN- SERVISS”

14932.00 /18106.80*90 = 74.16 punkti

2.kritērija vērtēšana 24/24*10 =10 punkti

2.kritērija vērtēšanā visiem pretendentiem ir vienādas garantijas laiks un tiek piešķirti 10 punkti.

Kopējais katra pretendenta punktu skaits tiks iegūts, summējot pretendentam piešķirtos punktus visos vērtēšanas kritērijos.

Konkursa uzvarētāja kopējā līgumcena

SIA”Baltic ventilation systems’’ – 14932  EUR

Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens pretendents

Nav

Lēmuma pamatojums, ja komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt, vai izbeigt iepirkumu

Nav

Piedāvājumu noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu

Nav

 

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai

Nav

 

 

 


Paziņojums par iepirkumu

 

 Pasūtītājs:

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

 90009476367

 Adrese:

 Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV – 1050

 Kontaktpersonas:

E-pasts:

Tālrunis:

Fakss:

 

 

 Jānis Belinskis

 janis.belinskis@arhivi.gov.lv

 29995168

 -

 Iepirkuma priekšmets:

 „Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde ar piegādi un nederīgo ugunsdzēsības aparātu utilizācija Latvijas Nacionālā arhīva vajadzībām”

 Iepirkuma identifikācijas Nr.:

 LNA 2018/4

 Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas

 datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas

 lapā:

 

 

 02.11.2018.

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 13.11.2018.

 

Iepirkuma nolikums ir atrodams šeit


Paziņojums par iepirkumu

 

 Pasūtītājs:

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

 90009476367

 Adrese:

 Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV – 1050

 Kontaktpersonas:

E-pasts:

Tālrunis:

Fakss:

 

 

 Jānis Belinskis

 janis.belinskis@arhivi.gov.lv

 29995168

 -

 Iepirkuma priekšmets:

 „Ēku tehniskā apsekošana un izpildshēmu sagatavošana ar izpilddokumentāciju ”

 Iepirkuma identifikācijas Nr.:

 LNA 2018/3

 Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas

 datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas

 lapā:

 

 

 01.11.2018.

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 12.11.2018.

 

Iepirkuma nolikums ir atrodams šeit


Paziņojums par iepirkumu

 

 Pasūtītājs:

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

 90009476367

 Adrese:

 Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV – 1050

 Kontaktpersonas:

E-pasts:

Tālrunis:

Fakss:

 

 

 Jānis Belinskis

 janis.belinskis@arhivi.gov.lv

 29995168

 -

 Iepirkuma priekšmets:

 „Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojuma nodrošināšana Bezdelīgu ielā 1A

 Iepirkuma identifikācijas Nr.:

 LNA 2018/1

 Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas

 datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas

 lapā:

 

 

 18.09.2018.

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Iepirkuma procedūra izbeigta.
 
 
Iepirkuma nolikums ir atrodams šeit

 


 


Paziņojums par iepirkumu

 

 Pasūtītājs:

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

 90009476367

 Adrese:

 Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV – 1050

 Kontaktpersonas:

E-pasts:

Tālrunis:

Fakss:

 

 

 Jānis Belinskis

 janis.belinskis@arhivi.gov.lv

 29995168

 -

 Iepirkuma priekšmets:

 „Par tehniskās, fiziskās apsardzes pakalpojumu un ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas uzturēšanas pakalpojuma sniegšanu

 Iepirkuma identifikācijas Nr.:

 LNA 2017/2

 Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas

 datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas

 lapā:

 

 

 19.12.2017.

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 Līdz 2017.gada 19. decembra  plkst.14:00, Rīgā, Šķūņu ielā 11, Latvijas Nacionālajā arhīvā, 301.kabinetā.

 

 
Iepirkuma nolikums ir atrodams šeit
 
 

 


 


Paziņojums par iepirkumu un iepirkuma rezultātu

 

 Pasūtītājs:

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Reģistrācijas numurs: 90009476367

 Juridiskā adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV–1050

 E-pasta adrese: LNA@arhivi.gov.lv

 Tālruņa numurs: 67213994

 Pasūtītāja kontaktpersona:

 

  Jānis Belinskis, Latvijas Nacionālā arhīva

 Tehniskās nodrošinājuma nodaļas vadītājs,

 e-pasta adrese: Janis.Belinskis@arhivi.gov.lv

 tālruņa numurs: 67558897, 29995168

 Iepirkuma priekšmets:

 „Kinodokumentu digitalizācija ”

 Iepirkuma identifikācijas numurs:

 LNA 2017/1

 Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā:

 28.06.2017.

 Piedāvājumu iesniegšanas 

 termiņš:

 Līdz 2017.gada 14. augusta plkst.11:00, personīgi Šķūņu ielā 11

 (301.kabinetā - 3.stāvā), Rīgā,  LV-1050, Latvijā 

 darba dienās no plkst.:9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00,

 vai nosūtot pa pastu.

 Informācija par iepirkuma

 rezultātiem:

 Lēmuma pieņemšanas datums: 2017.gada 1.decembris

 Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

  1. "Ratus OŪ", piedāvātā cena EUR 599320 bez  PVN
  2. SIA „Studija lokomotīve”, piedāvātā cena EUR 792968.88 bez  PVN

 

 Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

 Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

 Pretendenta SIA "Studija lokomotīve ” iesniegtais piedāvājums iepirkumā tika atzīts par atbilstošu konkursa  izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

 
Iepirkuma procedūras ziņojums šeit
 
 

 

Paziņojums par iepirkumu

 

 Pasūtītājs:

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

 90009476367

 Adrese:

 Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV – 1050

 Kontaktpersonas:

 

E-pasts:

Tālrunis:

Fakss: 

 

 Jānis Belinskis

 janis.belinskis@arhivi.gov.lv

 29995168

 -

 Iepirkuma priekšmets:

 Kinodokumentu digitalizācija, īstenojot ERAF projektu "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)"

 Iepirkuma identifikācijas Nr.:

 LNA 2017/1/ERAF/KINO

 Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā:

 

 28.06.2017.

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 Līdz 2017.gada 14. augusta  plkst.11:00, Rīgā, Šķūņu ielā 11, Latvijas Nacionālajā arhīvā, 302.kabinetā.

 

 

Iepirkuma nolikums ir atrodams šeit

Tehniskā specifikācija ir pieejama šeit

Tehniskās specifikācijas1. pielikums ir pieejams šeit

Tehniskās specifikācijas 2. pielikums ir pieejams šeit

Tehniskās specifikācijas 3. pielikums ir pieejams šeit

Tehniskās specifikācijas 4. pielikums ir pieejams šeit

 

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols atrodams šeit.

Atbilde uz pretendenta jautājumu  šeit

 

 

 


 


 

Paziņojums par iepirkumu un iepirkuma rezultātu

 

 Pasūtītājs:

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Reģistrācijas numurs: 90009476367

 Juridiskā adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV–1050

 E-pasta adrese: lna@arhivi.gov.lv

 Tālruņa numurs: 67213994

 Pasūtītāja kontaktpersona:

 

  Jānis Belinskis, Latvijas Nacionālā arhīva

 Tehniskās nodrošinājuma nodaļas vadītājs,

 e-pasta adrese: Janis.Belinskis@arhivi.gov.lv

 tālruņa numurs: 67558897, 29995168

 Iepirkuma priekšmets:

 „Teritorijas un telpu uzkopšanas pakalpojuma nodrošināšana”

 Iepirkuma identifikācijas numurs:

 LNA 2016/13

 Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā:

 02.11.2016.

 Piedāvājumu iesniegšanas 

 termiņš:

 Līdz 2016.gada 14. novembra plkst.14:00, personīgi Šķūņu ielā 11

 (301..kabinetā - 3.stāvā), Rīgā,  LV-1050, Latvija 

 darba dienās no plkst.:9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00,

 vai nosūtot pa pastu.

 Informācija par iepirkuma

 rezultātiem:

 Lēmuma pieņemšanas datums: 2016.gada 15 .novembris

 Iepirkuma uzvarētājs SIA „Cander Serviss”

Iesniegtā piedāvājuma cena bez PVN EUR 21600, 00 bez PVN

 

  Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

 

 Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

 Pretendenta SIA „Cander Serviss ” iesniegtais piedāvājums iepirkumā tika atzīts par atbilstošu iepirkumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar zemāko cenu.

 

 

 

 

Paziņojums par iepirkumu

 

 Pasūtītājs:

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

 90009476367

 Adrese:

 Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV – 1050

 Kontaktpersonas:

E-pasts:

Tālrunis:

Fakss:

 

 

 Jānis Belinskis

 janis.belinskis@arhivi.gov.lv

 29995168

 -

 Iepirkuma priekšmets:

 „Teritorijas un telpu uzkopšanas pakalpojuma nodrošināšana

 Iepirkuma identifikācijas Nr.:

 LNA 2016/13

 Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas

 datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas

 lapā:

 

 

 02.11.2016.

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 Līdz 2016.gada 14. novembra plkst.14:00, Rīgā, Šķūņu ielā 11, Latvijas Nacionālajā arhīvā, 302.kabinetā.

 
 
Iepirkuma nolikums atrodams šeit.
 
Atbilde uz pretendenta jautājumu  šeit
 
 


Paziņojums par iepirkumu un iepirkuma rezultātu

 

 Pasūtītājs:

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Reģistrācijas numurs: 90009476367

 Juridiskā adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV–1050

 E-pasta adrese: lna@arhivi.gov.lv

 Tālruņa numurs: 67213994

 Pasūtītāja kontaktpersona:

 

  Jānis Belinskis, Latvijas Nacionālā arhīva

 Tehniskās nodrošinājuma nodaļas vadītājs,

 e-pasta adrese: Janis.Belinskis@arhivi.gov.lv

 tālruņa numurs: 67558897, 29995168

 Iepirkuma priekšmets:

 Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojuma nodrošināšana Bezdelīgu ielā 1A

 Iepirkuma identifikācijas numurs:

 LNA 2016/11

 Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā:

 28.10.2016.

 Piedāvājumu iesniegšanas 

 termiņš:

 Līdz 2016.gada 2. maija plkst.14:00, personīgi Šķūņu ielā 11

 (301..kabinetā - 3.stāvā), Rīgā,  LV-1050, Latvija 

 darba dienās no plkst.:9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00,

 vai nosūtot pa pastu.

 Informācija par iepirkuma

 rezultātiem:

 

 

 

 

 Lēmuma pieņemšanas datums: 2016.gada 28 .novembris

 Iepirkuma uzvarētājs SIA „RMB Group”

Iesniegtā piedāvājuma cena bez trīs gadiem PVN 49140.00

 

  Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

 

 Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

 Pretendenta SIA „RMB Group ” iesniegtais piedāvājums iepirkumā tika atzīts par atbilstošu iepirkumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar zemāko cenu.

 

 

Līgums Bezdelīgu iela 1A apkopei  seit


 

 

Paziņojums par iepirkumu

 

 Pasūtītājs:

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

 90009476367

 Adrese:

 Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV – 1050

 Kontaktpersonas:

E-pasts:

Tālrunis:

Fakss:

 

 

 Jānis Belinskis

 janis.belinskis@arhivi.gov.lv

 29995168

 -

 Iepirkuma priekšmets:

 „Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojuma nodrošināšana                     Bezdelīgu ielā 1A

 Iepirkuma identifikācijas Nr.:

 LNA 2016/11

 Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas

 datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas

 lapā:

 

 

 28.11.2016.

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 Līdz 2016.gada 28. novembra plkst.14:00, Rīgā, Šķūņu ielā 11, Latvijas Nacionālajā arhīvā, 302.kabinetā.

 

Iepirkuma nolikums atrodams šeit.

Atbilde uz pretendenta jautājumu  šeit

  

Paziņojums par iepirkumu

 

 Pasūtītājs:

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

 90009476367

 Adrese:

 Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV – 1050

 Kontaktpersonas:

E-pasts:

Tālrunis:

Fakss:

 

 

 Jānis Belinskis

 janis.belinskis@arhivi.gov.lv

 29995168

 -

 Iepirkuma priekšmets:

 „Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojuma nodrošināšana Bezdelīgu ielā 1A

 Iepirkuma identifikācijas Nr.:

 LNA 2016/10

 Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas

 datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas

 lapā:

 

 

 24.10.2016.

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 Līdz 2016.gada 24. oktobra plkst.14:00, Rīgā, Šķūņu ielā 11, Latvijas Nacionālajā arhīvā, 302.kabinetā.

 
 
Iepirkuma nolikums atrodams šeit.


 

 

Paziņojums par iepirkumu un iepirkuma rezultātu

 

 Pasūtītājs:

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Reģistrācijas numurs: 90009476367

 Juridiskā adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV–1050

 E-pasta adrese: lna@arhivi.gov.lv

 Tālruņa numurs: 67213994

 Pasūtītāja kontaktpersona:

  Jānis Belinskis, Latvijas Nacionālā arhīva

 Tehniskās nodrošinājuma nodaļas vadītājs,

 e-pasta adrese: Janis.Belinskis@arhivi.gov.lv

 tālruņa numurs: 67558897, 29995168

 Iepirkuma priekšmets:

 „Apsardzes pakalpojumu un ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana

 Iepirkuma identifikācijas numurs:

 LNA 2016/1/B

 Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā:

 

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 Līdz 2016.gada 6. jūnija plkst. 14:00, personīgi Šķūņu ielā 11 (301. kabinetā – 3.stāvā), Rīgā, LV-1050, Latvijā 

 darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00,

 vai nosūtot pa pastu.

 Informācija par iepirkuma rezultātiem:

 Lēmuma pieņemšanas datums: 2016.gada 7. jūnijā

 

 Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

Iepirkuma uzvarētājs SIA „Securitas Latvia” ar piedāvājuma summām bez PVN :

Tehniskai apsardzei - EUR 69.93 mēnesī;

Fiziskai apsardzei -  EUR 4.25 1 (viena) stunda

Ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmas apkalpošana

EUR 300 mēnesī

 

 

 


 

Paziņojums par iepirkumu

 

 Pasūtītājs:

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

 90009476367

 Adrese:

 Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV – 1050

 Kontaktpersonas:

E-pasts:

Tālrunis:

 Jānis Belinskis

 janis.belinskis@arhivi.gov.lv

 29995168

 Iepirkuma priekšmets:

 „Apsardzes pakalpojumu un ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana

 Iepirkuma identifikācijas Nr.:

 LNA 2016/1/B

 Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā:

 

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 Līdz 2016.gada 6. jūnija  plkst.14:00, Rīgā, Šķūņu ielā 11, Latvijas Nacionālajā arhīvā, 301.kabinetā.

 

Iepirkuma nolikums atrodams šeit.

 


 


 

Paziņojums par iepirkumu un iepirkuma rezultātu

 

 Pasūtītājs:

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Reģistrācijas numurs: 90009476367

 Juridiskā adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV–1050

 E-pasta adrese: lna@arhivi.gov.lv

 Tālruņa numurs: 67213994

 Pasūtītāja kontaktpersona:

  Jānis Belinskis, Latvijas Nacionālā arhīva

 Tehniskās nodrošinājuma nodaļas vadītājs,

 e-pasta adrese: Janis.Belinskis@arhivi.gov.lv

 tālruņa numurs: 67558897, 29995168

 Iepirkuma priekšmets:

 „Par apsardzes pakalpojumu un ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu

 Iepirkuma identifikācijas numurs:

 LNA 2016/5

 Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā:

 30.03.2016.

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 Līdz 2016.gada 2. maija  plkst.14:00, personīgi Šķūņu ielā 11  (301..kabinetā - 3.stāvā), Rīgā,  LV-1050, Latvijā 

 darba dienās no plkst.: 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, vai nosūtot pa pastu.

 Informācija par iepirkuma

 rezultātiem:

 Lēmuma pieņemšanas datums: 2016.gada 13.maijs

 Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

Iepirkums beigts bez rezultāta, jo pretendentu piedāvātās līgumsummas 5 gadu periodā pārsniedza plānoto summu

 

 


 

Paziņojums par iepirkumu un iepirkuma rezultātu

 

 Pasūtītājs:

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Reģistrācijas numurs: 90009476367

 Juridiskā adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV–1050

 E-pasta adrese: lna@arhivi.gov.lv

 Tālruņa numurs: 67213994

 Pasūtītāja kontaktpersona:

 

  Jānis Belinskis, Latvijas Nacionālā arhīva

 Tehniskās nodrošinājuma nodaļas vadītājs,

 e-pasta adrese: Janis.Belinskis@arhivi.gov.lv

 tālruņa numurs: 67558897, 29995168

 Iepirkuma priekšmets:

 „Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojuma nodrošināšana”

 Iepirkuma identifikācijas numurs:

 LNA 2016/6

 Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā:

 19.04.2016.

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 Līdz 2016.gada 2. maija plkst.14:00, personīgi Šķūņu ielā 11  (301.kabinetā - 3.stāvā), Rīgā,  LV-1050, Latvija 

 darba dienās no plkst.:9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, vai nosūtot pa pastu.

 Informācija par iepirkuma rezultātiem:

 Lēmuma pieņemšanas datums: 2016.gada 12 .maijs

 Iepirkuma uzvarētājs SIA „SUMUS”

Iesniegtā piedāvājuma cena bez PVN

apkopēju pakalpojumam EUR 240.00,

sētnieka pakalpojumam EUR 47.5  

 

  Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

 

 Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

 Pretendenta „SUMUS ” iesniegtais piedāvājums iepirkumā tika atzīts par atbilstošu iepirkumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar zemāko cenu.

 

 


 

Paziņojums par iepirkumu

 

 Pasūtītājs:

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

 90009476367

 Adrese:

 Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV – 1050

 Kontaktpersonas:

E-pasts:

Tālrunis:

Fakss:

 Jānis Belinskis

 janis.belinskis@arhivi.gov.lv

 29995168

 -

 Iepirkuma priekšmets:

 „Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojuma nodrošināšana”

 Iepirkuma identifikācijas Nr.:

 LNA 2016/6

 Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā:

 19.04.2016.

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 Līdz 2016.gada 2. maija plkst.14:00, Rīgā, Šķūņu ielā 11, Latvijas Nacionālajā arhīvā, 302.kabinetā.

 

Instrukcija pretendentiem atrodama šeit.

 


 

Paziņojums par iepirkumu un iepirkuma rezultātu

 

 Pasūtītājs:

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Reģistrācijas numurs: 90009476367

 Juridiskā adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV–1050

 E-pasta adrese: lna@arhivi.gov.lv

 Tālruņa numurs: 67213994

 Pasūtītāja kontaktpersona:

  Jānis Belinskis, Latvijas Nacionālā arhīva

 Tehniskās nodrošinājuma nodaļas vadītājs,

 e-pasta adrese: Janis.Belinskis@arhivi.gov.lv

 tālruņa numurs: 67558897, 29995168

 Iepirkuma priekšmets:

 „Darba apģērbu un apavu piegāde Latvijas Nacionālā arhīva vajadzībām”

 Iepirkuma identifikācijas numurs:

 LNA 2016/3

 Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā:

 17.03.2016.

 Piedāvājumu iesniegšanas 

 termiņš:

 Līdz 2016.gada 31. marta plkst.14:00, personīgi Šķūņu ielā 11  (301. kabinetā - 3.stāvā), Rīgā,  LV-1050, Latvija 

 darba dienās no plkst.:9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00,

 vai nosūtot pa pastu.

 Informācija par iepirkuma

 rezultātiem:

 Lēmuma pieņemšanas datums: 2016. gada 8. aprīlis

 Iepirkuma uzvarētājs SIA „Prāna KO”

Iesniegtā piedāvājuma cena bez PVN EUR 192.66

 

 Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

 

 Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

 Pretendenta „Prāna KO ” iesniegtais piedāvājums iepirkumā tika atzīts par atbilstošu iepirkumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

 

 


 

Paziņojums par iepirkumu

 

 Pasūtītājs:

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

 90009476367

 Adrese:

 Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV – 1050

 Kontaktpersonas:

E-pasts:

Tālrunis:

Fakss:

 

 

 Jānis Belinskis

 janis.belinskis@arhivi.gov.lv

 29995168

 -

 Iepirkuma priekšmets:

 „Par apsardzes pakalpojumu un ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu

 Iepirkuma identifikācijas Nr.:

 LNA 2016/5

 Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas  datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas  lapā:

 24.03.2016.

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 Līdz 2016.gada 2. maija  plkst.14:00, Rīgā, Šķūņu ielā 11, Latvijas Nacionālajā arhīvā, 301.kabinetā.

 

Konkursa nolikums atrodams šeit.

 


 

Paziņojums par iepirkumu un iepirkuma rezultātu

 

 Pasūtītājs:

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Reģistrācijas numurs: 90009476367

 Juridiskā adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV–1050

 E-pasta adrese: lna@arhivi.gov.lv

 Tālruņa numurs: 67213994

 Pasūtītāja kontaktpersona:

 

Jānis Belinskis, Latvijas Nacionālā arhīva

Tehniskās nodrošinājuma nodaļas vadītājs,

e-pasta adrese: Janis.Belinskis@arhivi.gov.lv

tālruņa numurs: 67558897, 29995168

 Iepirkuma priekšmets:

 „Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu

 Iepirkuma identifikācijas numurs:

 LNA 2016/1

 Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā:

 28.01.2016.

 Piedāvājumu iesniegšanas  termiņš:

 Līdz 2016.gada 21. marta  plkst.14:00, personīgi Šķūņu ielā 11
 (301.kabinetā - 3.stāvā), Rīgā,  LV-1050, Latvijā 
 darba dienās no plkst.:9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00,
 vai nosūtot pa pastu.

 Informācija par iepirkuma  rezultātiem:

 Lēmuma pieņemšanas datums: 2016.gada 22.marts

 Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

 Iepirkums beigts bez rezultāta, jo iesniegtos pretendentu piedāvājumus nebija iespējams salīdzināt.

 

 

 


 

Paziņojums par iepirkumu

 

 Pasūtītājs:

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

 90009476367

 Adrese:

 Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV – 1050

 Kontaktpersonas:

E-pasts:

Tālrunis:

Fakss:

 

 

 Jānis Belinskis

 janis.belinskis@arhivi.gov.lv

 29995168

 -

 Iepirkuma priekšmets:

 „Darba apģērbu un apavu piegāde Latvijas Nacionālā arhīva vajadzībām”

 Iepirkuma identifikācijas Nr.:

 KM, LNA 2016/3

 Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā:

 17.03.2016.

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 Līdz 2016. gada 31. marta plkst.14:00, Rīgā, Šķūņu ielā 11, Latvijas Nacionālajā arhīvā, 302.kabinetā.

 

Konkursa noteikumi atrodami šeit

 


 

Paziņojums par iepirkumu

 

Pasūtītājs:

Latvijas Nacionālais arhīvs

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

90009476367

Adrese:

Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV – 1050

Kontaktpersonas:

E-pasts:

Tālrunis:

Fakss: 

Jānis Belinskis

janis.belinskis@arhivi.gov.lv

29995168

 -

Iepirkuma priekšmets:

Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

LNA 2016/1

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas  lapā:

28.01.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Līdz 2016.gada 21.marta  plkst.14:00, Rīgā, Šķūņu ielā 11, Latvijas Nacionālajā arhīvā, 301.kabinetā.

 

Konkursa nolikuma sākotnējā versija atrodama šeit

29.01.2016. labotā konkursa nolikuma versija atrodama šeit.

 

SIA "Rīgas Apsardzes Sabiedrība" jautājumi par iepirkumu.

Latvijas Nacionālā arhīva atbilde SIA "Rīgas Apsardzes Sabiedrība".

 

 


Paziņojums par iepirkumu un iepirkuma rezultātu

 

 Pasūtītājs:

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Reģistrācijas numurs:

 90009476367

 Juridiskā adrese:

 Šķūņu iela 11, Rīga, LV–1050

 E-pasta adrese:

 lna@arhivi.gov.lv

 Tālruņa numurs:

 67213994

 Pasūtītāja kontaktpersona:

 Jānis Belinskis, Latvijas Nacionālā arhīva

 Tehniskās nodrošinājuma nodaļas vadītājs,

 e-pasta adrese: Janis.Belinskis@arhivi.gov.lv

 tālruņa numurs: 67558897, 29995168

 Iepirkuma priekšmets:

„Poligrāfijas pakalpojumi Latvijas Nacionālā arhīva vajadzībām”

 Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNA 2015/7

 Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā:

05.12.2015.

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Līdz 2015.gada 15. decembra plkst.14:00, personīgi Šķūņu ielā 11  (301..kabinetā - 3.stāvā), Rīgā,  LV-1050, Latvijā 

 darba dienās no plkst.:9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00,

 vai nosūtot pa pastu.

 Informācija par iepirkuma rezultātiem:

Lēmuma pieņemšanas datums:
2015.gada 16 .decembris

 Iepirkums izbeigts bez rezultāta finanšu trūkuma dēļ.

 
 

 

Paziņojums par iepirkumu

 

 Pasūtītājs:

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

 90009476367

 Adrese:

 Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV – 1050

 Kontaktpersonas:

E-pasts:

Tālrunis:

Fakss:

 

 

 Jānis Belinskis

 janis.belinskis@arhivi.gov.lv

 29995168

 -

 Iepirkuma priekšmets:

 „Poligrāfijas pakalpojumi Latvijas Nacionālā arhīva vajadzībām ”

 Iepirkuma identifikācijas Nr.:

 KM, LNA 2015/7

 Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas

 datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas

 lapā:

 

 

 04.12.2015.

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 Līdz 2015.gada 15. decembra     plkst.14:00, Rīgā, Šķūņu ielā 11, Latvijas Nacionālajā arhīvā, 302.kabinetā.

 

 

Nolikums

_________________________________________________________________

 

 

Paziņojums par iepirkumu un iepirkuma rezultātu

 

 

 Pasūtītājs:

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Reģistrācijas numurs: 90009476367

 Juridiskā adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV–1050

 E-pasta adrese: lna@arhivi.gov.lv

 Tālruņa numurs: 67213994

 Pasūtītāja kontaktpersona:

 

  Jānis Belinskis, Latvijas Nacionālā arhīva

 Tehniskās nodrošinājuma nodaļas vadītājs,

 e-pasta adrese: Janis.Belinskis@arhivi.gov.lv

 tālruņa numurs: 67558897, 29995168

 Iepirkuma priekšmets:

 „Arhīva kārbu iegāde ”

 Iepirkuma identifikācijas numurs:

 LNA 2015/5

 Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā:

 14.07.2015.

 Piedāvājumu iesniegšanas 

 termiņš:

 Līdz 2015.gada 27. jūlija plkst.14:00, personīgi Šķūņu ielā 11

 (301..kabinetā - 3.stāvā), Rīgā,  LV-1050, Latvijā 

 darba dienās no plkst.:9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00,

 vai nosūtot pa pastu.

 Informācija par iepirkuma

 rezultātiem:

 Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 2.septembris

 Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

  1. SIA „El Pro", piedāvātā cena EUR 1.73 (3140x120x410) par 1 gb. un 2.10(3140x180x410)   par 1. gb. bez  PVN

 

 

 Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

 Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

 Pretendenta „El Prod ” iesniegtais piedāvājums iepirkumā tika atzīts par atbilstošu iepirkumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

 

 


Uz augšu

alt