Saite uz Mani e-pakalpojumi

Saite uz Facebook Saite uz Twitter Saite uz YouTube

 

Lūdzu uzgaidiet...

LNA nomātie nekustamie īpašumi

 

Nekustamā īpašuma adrese: Pasta iela 25, Tukums, LV-3101

Kadastra Nr.9001 504 0102

Telpu platība: 250 m2

Lietošanas mērķis: arhīva funkciju nodrošināšana, dokumentu fiziska glabāšana un dokumentu pieejamības nodrošināšana

Iznomātājs: SIA “Tukuma roze”, reģ.Nr.40003098175

Nomas maksa: 2,70 euro par kvadrātmetru mēnesī, neskaitot PVN. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem tiek aprēķināta katru mēnesi atsevišķi saskaņā ar attiecīgo skatītāju rādījumiem.

Nomas līguma darbības termiņš: 01.03.2021. – 28.02.2031.

Kontaktpersona: Tukuma zonālā valsts arhīva direktore Iveta Arbidāne, e-pasts: iveta.arbidane@arhivi.gov.lv


Nekustamā īpašuma adrese: Pils iela 21B, Alūksne, LV-4301

Kadastra Nr.: 3601 515 2603

Būves kadastra apzīmējums: 3601 015 2608 002

Telpu platība: 83 m2

Lietošanas mērķis: arhīvglabātavas telpas

Iznomātājs: Inta Silerova

Nomas maksa: 4,27 eur/m2 bez PVN, tai skaitā apsaimniekošanas izdevumi un maksa par komunālajiem pakalpojumiem 2,17 eur/m2 bez PVN, mēnesī

Nomas līguma darbības termiņš: 15.11.2019 – 15.11.2022.

Kontaktpersona: Alūksnes VZA direktore Solvita Jermacāne, e-pasts: Solvita.Jermacane@arhivi.gov.lv


Tukums, Pils iela 22, kadastra numurs 90010040604, ēkas 1.stāva telpas 139.14 kv.m. platībā un 2.stāva telpas 13.8 kv.m. platībā. Telpu lietošanas mērķis normatīvajos aktos noteikto valsts pārvaldes funkciju izpildes nodrošināšanai - Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienības Tukuma zonālā valsts arhīva darbības nodrošināšanai (tai skaitā nacionālā dokumentārā mantojuma veidošanai, uzkrāšanai, izvērtēšanai, saglabāšanai, pieejamībai un izmantošanai). Iznomātājs – Juris Babiļuks. Nomas maksa: no 29.02.2016. līdz 31.12.2016. noteikta par nomas objektu kopā EUR 260.- jeb EUR 1.70 par 1 kv.m. mēnesī, no 01.01.2017. līdz 31.12.2019. noteikta par nomas objektu kopā EUR 305.88 jeb EUR 2.- par 1 kv.m. mēnesī, no 01.01.2020. līdz 31.12.2022. noteikta par nomas objektu kopā EUR 329.29 jeb EUR 2.14 par 1 kv.m. mēnesī. Nomas līguma darbības termiņš 29.02.2016.-31.12.2022.


Jēkabpils, Zvanītāju iela 72, īpašuma kadastra numurs 56010021402, ēkas 2.-3.stāva telpas 609,9 kv.m. platībā.  Telpu lietošanas mērķis arhīva glabātavu ierīkošana un cita nomnieka darbība. Iznomātājs - SIA „LC būve”, reģ. Nr.90009476367. Nomas maksa no 2018.gada jūnija par nomas objektu noteikta EUR 1433,27 jeb EUR 2.35 par 1 kv.m. mēnesī. Nomas maksā iekļautas telpu uzkopšanas izmaksas EUR 0.80 par 1 kv.m. Nomas līguma darbības termiņš 29.06.2006.-31.12.2021.

Nekustamā īpašuma adrese: Zvanītāju iela 72, Jēkabpils, LV-5201

Kadastra Nr.5601 002 1402

Telpu platība: 60 m2

Lietošanas mērķis: arhīva glabātavu ierīkošana

Iznomātājs: SIA “LC būve”, reģ.Nr.90009476367

Nomas maksa: 2,35 euro par kvadrātmetru mēnesī, neskaitot PVN. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem tiek aprēķināta katru mēnesi atsevišķi saskaņā ar attiecīgo skatītāju rādījumiem.

Nomas līguma darbības termiņš: 22.12.2020. – 31.12.2021.

Kontaktpersona: Jēkabpils zonālā valsts arhīva direktore Gunta Pašuna, e-pasts: gunta.pasuna@arhivi.gov.lv

Telpas tiek nomātas saskaņā ar 29.10.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem vai nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 2.18. punktu.

 


Uz augšu

alt