Lūdzu uzgaidiet...

Raduraksti

LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva projekta Raduraksti pamatmērķis ir paplašināt dzimtu vēstures pētniecības iespējas. Projekta ietvaros tiek veidota virtuāla arhīva lasītava, kurā visiem interesentiem ir iespēja veikt savas dzimtas vēstures izpēti jebkur, kur pieejams internets.

Radurakstos pieejamas Latvijas evaņģēliski luterisko, Romas katoļu, pareizticīgo, baptistu, reformātu, uniātu un vecticībnieku draudžu baznīcu grāmatas, rabinātu metriku grāmatas līdz 1912. gadam, kā arī 1. Viskrievijas tautas skaitīšanas (1897. gadā) Kurzemes, Vitebskas un Vidzemes guberņās dokumenti u.c. materiāli.

Sīkāka informācija par Radurakstos atrodamajiem dokumentiem ir atrodama šeit.